Het IKC: een breed pakket aan kinddiensten

De toekomstige ouder vraagt niet om een school, opvang of andere kinddienst, maar om een integraal pakket. One stop shopping, waarbij een consistente aandacht is voor het kind en gezin en waarbij de ouder geen klant maar een gelijkwaardige opvoedpartner is. Een integraal kindcentrum (IKC) biedt deze kansen. Het IKC is een voorziening voor kinderen van 0 - 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt in één organisatie, één totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Wat is een IKC

Een IKC is 5x11x52 = 2.860 uur per jaar open, waarvan minimaal 940 uur per jaar ingevuld wordt door en voor onderwijs. Door de veelheid aan en kwaliteit van activiteiten krijgen kinderen de kans zich in een veel breder perspectief te ontwikkelen dan de CITO-norm. Peter Vereijken, partner van kennisnetwerk (S3): “Een noodzakelijk ontwikkelperspectief als we kijken naar enerzijds de eenzijdigheid van de huidige opbrengsten in het onderwijs en anderzijds de verwachtingen die deze generatie aan skills moet hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen samenleven. Een IKC biedt inhoudelijke, pedagogische, ontwikkelings- en onderwijskundige kansen. Maar ook kansen op het terrein van bedrijfsvoering en het ontwikkelen van economische kritische massa.”

De wereld staat zeker niet stil

Door de enorme, structurele vraaguitval, verdwijnen er steeds meer kinderdagverblijven. Daarnaast is er een verschuiving gaande van reguliere groepsopvang naar gastouder- en informele thuisopvang. In veel gemeenten verdwijnt het autonome peuterspeelzaalwerk en gaat dit op in een peuterarrangement binnen de reguliere kinderopvang, volgens de WKKP*. De VVE-doelgroep is verkleind door de striktere toepassing van de indicatienormen. In het onderwijs is hard gewerkt aan de invoering van passend onderwijs, het op peil houden van de opbrengsten en het opvangen van de gevolgen van bezuinigingen en krimp. En de gemeenten zijn druk bezig met onder andere de transitie van de jeugdzorg en de afstemming van de nieuwe jeugdzorg met passend onderwijs, waarbinnen het Centrum voor jeugd en gezin een centrale rol moet vervullen.

Kortom, alle partijen hebben een drukke agenda. Toch zouden volgens Henk Derks, partner van kennisnetwerk (S3) de intrinsieke pedagogische, didactische en ontwikkelingspsychologische uitgangspunten vanuit alle verschillende partners de basis moeten zijn bij de ontwikkeling van IKC’s.

First things first

Peter Vereijken: “Iedere partij moet eerst in eigen huis de boel op orde hebben om van daaruit met de ander samen te werken. Die samenwerking is niet vrijblijvend maar wettelijk verplicht, zoals in de WPaO en Jeugdwet is of via OOGO** wordt vastgelegd. Opvallend is dat de kinderopvang en het PSZ-werk binnen deze processen geen formele positie hebben. Zij komen aan het einde van de rit als de inhoud, structuren en contouren zijn vastgelegd. Terwijl peuterspeelzalen, met hun (subsidie-) ervaring met de gemeente en de kinderopvang, als marktondernemer een expertise hebben die echt iets toevoegt en een IKC compleet maakt. Ik hoop dan ook dat peuterspeelzalen en kinderopvang actief betrokken worden. Het IKC is bij uitstek een gezamenlijke en bovenal integrale oplossing, waarbij het niet past om te denken en handelen in termen als ‘first things first’ oftewel: ‘eerst ik’.”

Kinderopvang: wat te doen

In zijn algemeenheid gaat men er van uit dat het onderwijs op termijn de verantwoordelijkheid zal nemen en, vanuit de (eigen) onderwijs-organisatie, tot een IKC met geïntegreerd dagarrangement zal ontwikkelen. Maar een IKC vraagt andere expertises en brengt nieuwe krachtenvelden. Peter Vereijken en Henk Derks ontwikkelden een document waarin zij puntsgewijs uiteenzetten hoe kinderopvang en peuterspeelzalen zich optimaal kunnen voorbereiden op de ontwikkelingen rond IKC’s. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over IKC's contact op met onze klantenservice.

 

* WKKP = wet kinderopvang kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk
** OOGO = op overeenstemming gericht overleg tussen gemeente en onderwijs

HulpNodig